Fyll i värden för User Name, Part Number, Description eller Material automatiskt och dynamiskt

Fyll i värden för User Name, Part Number, Description eller Material automatiskt och dynamiskt
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-11-21

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-11-21

5 min read

Code Generator låter dig automatiskt generera och tilldela namn, nummer och/eller beskrivning enligt variabler relaterade till modellen. Detta innebär att om du exempelvis hämtar längden från en balk, tjockleken på en plåt, längden på en 3D-kurva och vill använda dessa värden som User Name, Part Number eller Description, så går allt detta och mycket mer att göra med detta verktyg.

Så här använder du Code Generator

Börja med att gå till katalogen ICM Tools, rulla ned tills du hittar Code Generator.

Dra och släpp funktionen på den parten som du vill konfigurera.

Code Generator IRONCAD

I det övre vänstra hörnet finns fyra ikoner för att ladda och spara en konfiguration (1), spara inställda regler (2), ställa in nuvarande regler som standard (3) och ta bort eventuella fördefinierade inställningar (4).

Placera markören i det fält (User Name, Part Number, Description eller Material) där du vill visa en ny variabel. Variabeln måste placeras inom "större än" och "mindre än" tecken, så här:

Code Generator IRONCAD ICM Tools

På den undre halva av verktygsfönstret finns två flikar:

CustomData används för att skapa och hantera värden under partens CustomData (egna unika partegenskaper).

Variables definierar de variabler som ska användas för att användas till en CustomData, User Name, Part Number, Description eller Material.

CustomData och Variables

CustomData-fliken

Definierar de värden som hanteras som CustomData för parten och hur man genererar dessa.

Name - Namn som ska tilldelas CustomData.

Expression - Regel för att definiera värdet som ska tilldelas CustomData.

Value - Värde som genereras av regeln och placeras i CustomData.

Custom Data IRONCAD

Variable-fliken

Variable - Det unika namn som skall tilldelas variabeln. Använd med fördel en förkortning, t.ex. WKG för att läsa in vikt i kilo (Weight KiloGram).

Get from - En lång lista med alternativ var värdet skall hämtas ifrån.

Name - Namnet/enhetsbeteckning på den data som ska läsas in.

  • Sizeboxens längd, bredd och höjd finns angivet som standard som L, W och H.
  • För ett parametervärde, ange namnet på den parametern.
  • För vikt, ange enheten kg, g, lb, oz

Dec - Antalet decimaler.

Len. - fältets längd (-1 odefinierat). 3 ger tre siffror, även om värdet har fler siffror.

Fill Chr - "uppfyllnadstecken" om Len.> 1 och värde saknas. "0" som utfyllnad ger "002" för värdet "02".

Value - Resultat av funktionen. Visas alltid i kolumnen längst till höger.

Get from Code Generator

Variabel typ Hämtar detta värde Alternativt namn
CustomData Value Värdet från Custom Data Namnet på CustomData som finns i parten
User Name Namnet på parten
Sizebox Height of Element Partens totala höjd
Sizebox Length of Element Partens totala längd SM_Unfold återger L-dimensionen för den bockade plåten
Sizebox Width of Element Partens totala bredd SM_Unfold återger W-dimensionen för den bockade plåten
Thickness of SheetMetal Plåttjocklek
Weight of Element Partens vikt Typ av enhetsbeteckning kg, g, lb, oz
Weight of Element in Water Partens vikt i vatten Typ av enhetsbeteckning kg, g, lb, oz
Parameter Value Namn på parameter Namnet på parametern som finns på parten
Volume of Element Partens volym
Shell Feature Tjocklek på den "shellade" parten
Thickness of IPROSteel Tjocklek på balkar som har denna egenskap
Code of SheetMetal Plåtens kodvärde
Part Number Partnummer
Description Benämning
Sweep Path or Extrusion Section Length Längden på guidekurvan i ett svep (2D eller 3D)
3D Curve Length Längden på en 3D-kurva
Document Properties Filegenskapsvärde Namnet på de egenskaper som finns i filen
Element Surface Ytarean från alla ytor på parten
Global Position X X-värdet för den absoluta positionen
Global Position Y Y-värdet för den absoluta positionen
Global Position Z Z-värdet för den absoluta positionen
Longest Value of Sizebox Det längsta värdet (bland L W H) i Sizebox
Number of Items Antalet länkade parter (både internt och externt

Exempel på hur Code Generator kan användas

Plåtdimensioner och materialkod

Nedan är ett exempel på hur vi kan visa plåtdimensioner i historieträdet samt under plåtens partegenskaper vilket gör att vi kan få det att visas i BOM. Ändras storleken på plåten så uppdateras motsvarande värden i egenskaperna direkt.

1) Dra ut och släpp Code Generator på en plåt.

2) Välj att öppna en befintlig konfigurationsfil (*.cod).

3) Välj filen Plåt_LxWxT.cod

4) Klicka på Öppna.

Nu hämtas plåtdimensionerna och materialkoden per automatik och kan visas på valfritt ställe, t.ex. namnet i trädet eller 2D-ritningens BOM osv.

En titt under Part Properties visar att aktuella värden har lästs in.

Totala längden på guidekurvan från en svept form (Sweep Shape)

Här visas ett enkelt exempel på den totala längden på en guidekurva från en Sweep Shape.

Först drar vi ut och släpper Code Generator från ICM Tools-katalogen på vår part.

1) Variable - Som variabel skriver vi SWL, håll det gärna kort och enkelt. SWL är kort för Sweep Length.

2) Get From - Välj från var värdet ska läsas. I detta fall  Sweep Path or Extrusion Section Length

3) Anger var SWL-variablen ska visas. Glöm inte "större än" och "mindre än". Här placeras den för enkelhetens skull vid User Name.

4) Verkställ.

Nu ser vi att längden från partens Sweep Shape visas som en del av partens namn i historieträdet. Hade vi valt att lägga <SWL> även under Part Number och/eller Description så hade detta värde även visats i en BOM.

Svep längd BOM

Code Generator finns tillgängligt i tilläggsprogrammet IronCAD Mechanical som ingår när du har ett aktivt supportavtal.

Har du inget avtal? Vänligen kontakta oss på info@solidmakarna.se eller 08-556 - 185 40.

>