Bemästra verktyget Triball

Bemästra verktyget Triball
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien". TriBall är otroligt användbar i många olika situationer men används främst för att positionera objekt i 3D-scenen. Det är viktigt att komma ihåg att TriBall kan användas till mycket mer i IRONCAD:

Positionering av:

 • Detaljer (Part)
 • Sammanställningar (Assembly)
 • IntelliShapes (Feature)
 • Skissplan (Cross-Section/Sketch)
 • 3D-kurvors punkter
 • Snittverktyget (Section Tool)
 • Referensplan för släppvinkel (Draft Faces)
 • Texturer/Dekaler
 • Kameror
 • Punktljus, spotlights och andra ljuskällor/lampor
 • Ankarpunkten
 • Fästpunkter (Attachment Point)
 • Extra koordinatsystem och datumplan, -punkter och -axlar
 • Objekt i mekanismläge (Mechanism Mode)

Redigera:

 • Animeringar och animeringsbanor
 • Loftade och svepta extruderingsplan
 • Ytors 3D-kurvor
 • Dynamisk modellering genom att dra i ytor (Direct Face Modeling)

Skapa:

 • Kopior och geometriskt länkade kopior
 • Speglade kopior och geometriskt länkade kopior
 • Linjära-, rektangulära-, och cirkulära mönster (Pattern)
 • Fästpunkter (Attachment Points)

Det går utmärkt att positionera ett flertal olika objekt i samma moment med TriBall. Kombinerat med kortkommandon för markering kan man blanda parter, features (t.ex. hål) och sammanställningar och flytta alla samtidigt, utan att någon koppling mellan dem finns definierad sedan tidigare – detta är unikt för IRONCAD!

TriBall - Anatomi

triball anatomi

A) Centrumhandtaget - Detta handtag används först och främst till att utföra en ”punkt-till-punkt-förflyttning”. Vänsterdrag direkt till en annan punkt eller högerklicka på handtaget och välj bland alternativen som visas. Fungerar också i kombination med att låsa  en axel först.

B) De yttre handtagen - Dessa används först och främst till enkla förflyttningar längs en axel, eller för att specificera en rotationsaxel.

C) Inuti den stora cirkeln - Dra innanför denna tomma area för att rotera, när en axel är låst. Vänsterklicka för att avmarkera låsta axlar eller högerklicka för att visa en meny med inställningar.

D) 2D-plan - Dra här för att förflytta fritt inom just detta plan som kvadraten representerar. Högerklicka för att få alternativ för att snappa i höjd med geometriska punkter eller vänsterklicka en gång för att låsa planet och därefter ”direkt-positionera” med centrumhandtaget.

E) Orienteringshandtagen - Dessa handtag används för att orientera objekt med TriBall-mittpunkten som rotationscentrum.

Det finns fyra olika sätt att använda dessa;

1. Vänsterklicka för att låsa en rotationsaxel.

2. Vänsterdrag i ett handtag och snappa på någon punkt.

3. Högerklicka och välj önskat alternativ i menyn.

4. Högerdrag i ett handtag och snappa på någon punkt för att välja i en meny att skapa kopior eller länkade kopior.

F) Yttercirkel - Dra här för att rotera vinkelrätt mot den ”skärmvy” som är aktuell, runt TriBall-centrum.

G) TriBall-inställningar - Genom att högerklicka i bakgrunden när TriBall är aktiv visas denna meny med inställningar.

TriBall – använda mus och tangentbord

Mus

Både vänster och höger musknapp används på olika sätt och kan ha upp till fyra (4) olika funktioner, beroende på var i TriBall man klickar.

händer

Vänster musknapp används främst för att få en “direkt effekt”. Vilket innebär att man inte får några alternativ och att det man gör slår igenom direkt.   Höger musknapp används när man vill få ett alternativ, t.ex. flytta eller kopiera. Det är oftast skillnad på menyerna som visas när man antingen högerklickar eller håller ned höger musknapp och drar.

Ordinarie snabbtangenter för TriBall:

[Q] eller [F10] – Aktiverar TriBall för markerade objekt.

[Mellanslag] – Släpper/fäster TriBall från/till objektet.

[Ctrl] – Aktiverar stegvis snappning vid förflyttning eller rotation av objekt med de yttre handtagen. Inställningarna finns via högerklick i bakgrunden när TriBall är aktiv.

[Shift] – Hitta centrumpunkter på cirklar/bågar eller mitt- och ändpunkter på kantlinjer med centrumhandtaget eller vid rotation med de inre orienteringshandtagen.

Aktivera TriBall-verktyget

Ikonen för att tända och släcka TriBall hittar man på flera ställen i IRONCAD. Bl.a. i Quick Access Toolbar samt under fliken Home. TriBall finns även tillgänglig via högerklick, samt som en ikon vid Ankarpunkten, på Intellishapes, parter och sammanställningar, som visas på bilden nedan.

activate triball ironcad

TriBall – handtag och menyer

Centrumhandtaget

centrum triball

Olika snapp-punkter

Centrumhandtaget kan dras till olika  snapp-punkter på geometri i 3D-scenen, vilka då lyser upp med en grön färg. Centrumhandtaget har dock ingen effekt  när den dras omkring i "luften".  Den kräver geometri att referera mot.

högerklick triball

Högerklick

Högerklick på centrumhandtaget ger denna meny, i vilken man kan välja att positionera om TriBall  på olika sätt.

För att hitta mittpunkten på:

a) en kant

b) mellan 2 punkter

c) mellan 2 ytor (eller punkt/yta) använd någon av de tre  To Midpoint... -alternativen.

alternativ ironcad

Högerklicksmeny

A) Via högerklicksmenyn går det att skapa flera kopior/länkade kopior i ett svep, via Create Multiple.

B) För Copies och Links - använd knappen [P] på tangentbordet för att skapa punkter där TriBall-centrum är placerad och verkställ sedan med [Enter].

C) Copy to Point/Center Point och Link to Point/Center Point – använd muspekaren och vänsterklicka direkt på gröna snap-punkter för att placera ut kopiorna!

D) Alternativen Edit Distance from Point och ...from Center Point är två snabba sätt att enkelt sätta ett mått direkt från en känd punkt. Kom ihåg att distansen från centrumhandtaget  är det direkta/kortaste avståndet i rymden.

Triball - handtag och menyer

Orienteringshandtagen

triball händer

Vrida och orientera

De tre inre blå Orienteringshandtagen används för att vrida och orientera om riktningen på TriBall genom att snappa mot olika punkter på geometrier.

A) Dra med vänster musknapp för att direkt snappa mot geometri.

B) Dra med höger musknapp mot geometri för att få alternativ att flytta eller kopiera/länka.

triball vrida ironcad

Högerklicksmeny

A) Högerklick på något av de blå Orienteringshandtagen ger denna meny. Som ny användare är det oftast enklast att använda högerklicksmenyn för att se vilka alternativ som finns.

B) De tre översta "To"-alternativen i högerklicksmenyn är olika snappfunktioner mot geometriska punkter, centrumpunkter eller mittpunkter.

C) Parallel to Edge/Axis används ofta och riktar det inre handtaget parallellt längs med en kant eller axel. Perpendicular to Face används för att peka handtaget vinkelrät ut från ytan man klickar på.

triball mirror

Spegling (Mirror)

För att spegla markerade objekt är det viktigt att tänka på ”i vilken riktning” man ska spegla och inte ”runt vilken axel”. TriBall representerar själva planet och det inre handtaget står vinkelrätt ut från det planet. Man kan välja mellan att flytta, kopiera eller länka.

TriBall – handtag och menyer

Yttre positionshandtagen

triball handtag

Förflytta Triball

A) Dra i något av de yttre röda handtagen för att förflytta TriBall i den riktning som det yttre handtaget pekar.

B) När man drar med vänster musknapp lyser en  mått-text upp där man direkt kan ange avståndet.

C) Höger musknapp ger flera val. Tänk på att man får olika menyer om man klickar eller om man drar.

triball handtag


Tillfälligt låsa rotationsaxel

Klicka en gång med vänster musknapp på något av  de yttre röda handtagen för att tillfälligt låsa en rotationsaxel. OBS! Detta fungerar även när man klickar med vänster musknapp på ett av de inre orienteringshandtagen.

triball rotera

A) För att rotera kring den låsta gulmarkerade axeln, se till att muspilen är placerad inuti TriBall och formad som en knuten hand. Dra med vänster musknapp.

B) Använd höger musknapp för att visa en meny där man kan välja att flytta, kopiera, länka eller skapa ett radiellt mönster (Create Radial Pattern)

högerklicka triball

Högerklicka

A) Högerklicka på ett av de yttre handtagen för att ändra position i dess riktning eller för  att skapa ett linjärt mönster (Linear Pattern).

B) Alternativen Edit Distance from Point och ...from Center Point är två snabba sätt att enkelt sätta ett mått direkt från en känd punkt i det valda handtagets riktning.

triball distance

Drag med höger musknapp

Drag med höger musknapp i ett av de yttre handtagen för att få fram denna meny. Där kan man välja att flytta eller skapa kopior/länkar i handtagets riktning. Även här kan man skapa ett linjärt mönster (Linear Pattern).

TriBall – handtag och menyer

2D Plan-positionshandtagen

2d plan triball

Flytta i motsvarande plan

Dessa 2D Plan-handtag flyttar TriBall i motsvarande plan som kvadraten. Man kan även tänka att man flyttar i de två ”längd-och-bredd”-riktningarna samtidigt.

create multiple ironcad


Högerklicksmeny

Via kvadratens högerklicksmeny kan man positionera TriBall i planet relativt snapp-punkter i 3D-scenen. TriBall ligger då kvar i planet när man snappar mot en punkt i 3D-scenen. Det går även här att skapa multipla kopior/länkar via de platser man placerar TriBall och trycker [P], avsluta med [Enter].

triball move here

Dra med höger musknapp

Dra med höger musknapp för att visa denna meny. Alternativ visas för att flytta eller kopiera/länka i den riktningen, samt möjligheten att skapa ett rektangulärt mönster (Rectangular Pattern).

vänsterklicka plan triball


Vänsterklicka på ett plan

Genom att först vänsterklicka på ett plan, för att temporärt låsa planet, kan man sedan dra i centrumhandtaget för att snappa till punkter, i höjd med planet, utan att TriBall ändrar "höjd". Tänk på att du också kan högerklicka för att få fram de olika snapp-alternativen för Centrumhandtaget.

drag triball

Drag med höger musknapp

Drag med höger musknapp i ett av de yttre handtagen för att få fram denna meny. Där kan man välja att flytta eller skapa kopior/länkar i handtagets riktning. Även här kan man skapa ett linjärt mönster (Linear Pattern).

TriBall yttercirkel

triball yttercirkel

Stora yttercirkeln

Med muspilen ovan den stora yttercirkeln kan man rotera TriBall runt en tänkt axel ”vinkelrätt mot kameran/skärmen”. Det här är en funktion som sällan används.

TriBall – Bakgrundsmeny och inställningar

triball meny

Högerklicksmeny

Högerklicka i bakgrunden när TriBall är aktiv för att få fram denna meny. Se till att inte klicka någonstans på själva TriBall. Här styrs många av grundinställningarna för hur TriBall ska se ut och hanteras, vilket är globala inställningar (påverkar alla filer). De tre första alternativen kontrollerar vad som flyttas då man drar i TriBall-handtagen

Move Shape and Anchor – flyttar TriBall tillsammans med den/de objekt som är markerade och dess ankarpunkter följer med. Använder en blå färg på TriBall och kan kallas för ”standardläget”.

Move Shape Only – flyttar enbart TriBall med objektet, medan ankarpunkten ligger kvar i rymden. Används t.ex. när man jobbar med Fästpunkter (Attachment Points). Använder en grön färg på TriBall.

Position Triball Only ([SPACE] key) – flyttar enbart TriBall för att positionera den relativt den/de objekt man vill flytta/orientera om, samma funktion som [Mellanslag]. Använder en vit färg på TriBall.

Position TriBall Center – används för att snabbt positionera TriBall på valfri snapp-punkt om TriBall ligger på "fel" plats eller "utanför skärmen".

Reset TriBall to Anchor – återställer TriBall till positionen där ankarpunkten för objektet ligger.

Orient TriBall to Global – återställer TriBalls orientering/vridning enligt det globala koordinatsystemet.

Orient Triball to Active Coordinate – används för att vrida upp TriBall mot det aktiva koordinatsystemet (man kan ha flera koordinatsystem i 3D-scenen).

Create Attachment Point Based on Triball Orientation – skapar en Fästpunkt vid centrumhandtagets position. Samma alternativ finns på Centrumhandtaget.

De olika Show-alternativen styr visningen av de olika handtagen och planen i TriBall.

Allow Unconstrained Rotation – medger rotation fritt i alla riktningar kring Centrumhandtaget.

Change Snap Increments – ställer in snapp-steg som används när man drar i de röda yttre positionshandtagen medan man håller ned [Ctrl]-tangenten.

TriBall Size – välj mellan tre olika storlekar på TriBall;

triball styling

TriBall Style – kontroll av vilken stilinställning man vill  använda, den mer grafiska Stylized eller den traditionella inställningen Original, utan skuggningen och med tunnare konturlinjer.

Stylized:

stylized triball

Original:

triball orginal

>