Konfigurationer i IRONCAD

Konfigurationer i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2020-01-01

5 min read

IRONCAD har något som kallas för konfigurationer eller configurations på engelska. Det innebär att sammanställningar, parter och features i en och samma 3D-fil kan ha olika positioner och synlighet (suppress-läge = visas eller inte visas). Man kan exempelvis använda konfigurationer för att visa en sammanställning i sprängt läge, för att visa olika steg för monteringsanvisningar, för att visa hur en lösning kommer att se ut i olika fördefinierade lägen, olika sätt att lösa ett problem genom att visa och dölja olika saker i olika konfigurationer eller visa en plåt som den ser ut före och efter tillverkning.

Visa en enskild part eller sammanställning

Konfigurationer kan också användas för att enbart visa en enskild part eller delsammanställning som man sedan avbildar på ritningen. Alla andra parter och delsammanställningar är då dolda (suppressed) i 3D-scenen. Detta är ett gångbart alternativ istället för att spara ut parten till en extern fil. När man breder ut en plåt (Sheet Metal Unfold) skapas automatiskt en konfiguration vilket gör att man snabbt kan växla mellan bockat och utbrett läge. Konfigurationer stöder inte olika färger för parter eller möjligheten att använda sig av olika egenskaper för exempelvis User Name, Part Number, Description eller andra Custom Properties.

konfigurationer ironcad

Genom att klicka på knappen Configurations når man ett fönster med inställningar.

konfigurationer ironcad

Active Configuration

Visar den i 3D-scenen just nu aktiva konfigurationen. Som standard är det alltid konfigurationen Default som är aktiv och den finns alltid när man skapar en ny 3D-scen. Konfigurationen Default kan inte heller tas bort eftersom den är systemdefinierad.

konfigurationer ironcad

Configurations

En lista över de konfigurationer som finns i den öppna 3D-scenen. Konfigurationerna visas i bokstavsordning och kan inte justeras i en annan ordning.

ironcad konfigurationer

Create...

Skapar en ny konfiguration via ett nytt fönster med alternativ för hur konfigurationen ska fungera.

konfigurationer ironcad create

Rename...

Ger möjlighet att byta namn på markerad konfiguration.

rename konfiguration ironcad

Namnet anges i ett nytt fönster. Man kan byta namn på både aktiva och inaktiva konfigurationer.

rename konfiguration i ironcad

Delete

Tar bort markerad konfiguration. OBS! Ingen varning kommer upp om du tar bort en konfiguration.

delete konfiguration ironcad

Apply

Aktiverar/byter till markerad konfiguration.

apply konfigurationer ironcad

Configuration Properties

Visar de inställningar som är aktiva för den markerade konfigurationen. Vad inställningarna betyder beskrivs längre ned på sidan.

ironcad konfigurationer

Manager Properties

Längst ned finns en inställning som kontrollerar hur konfigurationer ska hanteras i externt utlänkade filer. Med inställningen aktiverad kommer enbart förändringar gjorda i huvudsammanställningen att fungera. Vi rekommenderar att denna inställning hålls inaktiverad, då den motverkar ändringar gjorda i de externa filerna. Om en ändring görs i en externt länkad delsammanställning och man sedan växlar över till huvudsammanställningen kommer ändringarna INTE att slå igenom. Däremot kommer nu de gamla inställningarna i huvudsammanställningen att slå igenom tillbaka ned till delsammanställning och då ta bort det man senast gjorde!

manager properties ironcad

Så här skapar du en ny konfiguration

Klicka på knappen Create...

Namnge konfigurationen, kanske Sprängt läge, Min konfiguration, eller något annat som beskriver vad konfigurationen hanterar.

configuration name ironcad

Därefter markerar man de alternativ som passar in för denna konfiguration.

Properties

Det finns framförallt tre inställningar som man väljer mellan.

new configuration ironcad

New Parts/Assemblies added within context of other configurations are suppressed in this configuration.

Rak översättning: Nya parter och delsammanställningar som läggs till i andra konfigurationer blir automatiskt dolda (suppressed) i denna konfiguration. Eller enkelt förklarat: Gör det möjligt att dölja parter och delsammanställningar via suppress i denna konfiguration. Saker som läggs till i andra konfigurationer är dolda.

track supression ironcad

Track suppression for Intellishapes in addition to Parts/Assemblies

Dölj dessutom features (Intellishapes som t.ex. hål, radier etc) förutom parter och sammanställningar

intellishape supression

När man väljer detta alternativ får man även en varning som talar om att filstorleken kan växa och att regenereringstiderna kan bli mer frekventa på grund av att former (features) slås av och på när man växlar konfiguration.

stores position ironcad

Configuration stores position of Parts/Assemblies

Konfigurationen sparar positionen på parter och sammanställningar.

note configurtions ironcad

Note: Om parametertabellen används för att styra synlighet (suppress) kommer dessa parametrar att gå före inställningar som kontrolleras via konfigurationer.

De tre vanligaste varianterna på konfigurationer

De tre vanligaste varianterna på konfigurationer och dess alternativ är följande:

Sprängd konfiguration

exploded configuration ironcad

Dölj vissa objekt och gör det möjligt att flytta isär andra objekt.

Monteringsanvisning

montering ironcad

Dölj vissa objekt och gör det möjligt att flytta isär andra objekt. Oftast flera konfigurationer med samma inställning, t.ex. Läge 1, 2 etc.

Detaljritning

detaljritning ironcad

Dölj vissa objekt och allt som läggs till i andra konfigurationer är automatiskt dolda i denna konfiguration.

Advanced Properties

Exploded configuration (for free positional movement)

Används endast för 3D-filer där delarna sitter utplacerade med låsningar (constraints). Med detta alternativ markerat frisläpps ankarpunkten och man kan fritt dra omkring parterna, trots att de sitter låsta mellan varandra med constraints. Detta är det enda sättet att plocka isär låsta objekt, utan att förstöra eller ta bort låsningarna.

ironcad konfigurationer

Note: Positions- och projiceringslåsningar kommer inte att tas hänsyn till i denna konfiguration Positioner sparas dock ändå. Denna inställning slår automatiskt igenom ner till externa länkar. Ska man skapa en sprängd konfiguration ska man i första hand använda alternativ nummer tre Configuration stores position of Parts/Assemblies och inte detta.

Konfigurationer och externa länkar

Det är möjligt att växla konfiguration för inlänkade externa filer, parter eller sammanställningar. Kanske man vill visa en delsammanställning i ett annat fördefinierat läge och eftersom man redan skapat en konfiguration i dess egna fil kan man lätt komma åt den konfigurationen. Genom att högerklicka på sökvägen direkt under ikonen för externt länkade parter eller sammanställningar når man alternativet för att växla aktiv konfiguration.

change configuration ironcad

Expandera parten eller delsammanställningen i historieträdet (Scene Browser) genom att klicka på plustecknet och högerklicka sedan på ikonen där sökvägen till den externa filen visas. När man valt Change Configuration... kommer denna ruta upp där man kan växla mellan olika lägen för den delsammanställning eller part som man länkat in.

change configurations ironcad

När man väljer vilken konfiguration en externt länkad part eller delsammanställning ska använda kommer detta inte att påverka andra instanser av samma fil. Man kan alltså använda samma fil till olika projekt, men där använda olika konfigurationer i varje instans, utan att det påverkar originalet.

Plåt / Sheet metal

När en plåt breds ut skapas automatiskt en ny konfiguration med den utbredda plåten. Det är dels för att man snabbt ska kunna växla till utbrett läge utan att behöva vänta på en ny regenerering av plåten, men framförallt för att kunna avbilda den utbredda plåten på en 2D-ritning. För att breda ut en plåt högerklickar man på den och väljer Unfold. Då skapas automatiskt en konfiguration som heter Unfolded ”namn på plåt”.

plåt unfolded ironcad

2D-Ritning

När man skapar vyer i en 2D-ritning visas alternativen för aktiv konfiguration via en dropdownmeny strax under sökvägen till filen.

sprängd configuration ironcad

Man kan även välja konfiguration för en redan utplacerad vy i 2D-ritningen. Antingen genom att markera vyn och byta konfiguration i egenskapshanteraren (Drawing Browser) på vänster sida.

sprängd konfiguration ironcad

Eller högerklicka på en vy och välja Properties.

sprängd konfiguration 2d ritning ironcad

BOM / Stycklista

När man skapar en stycklista (BOM - Bill of Materials) visas listan över valbara konfigurationer längst ned till vänster.

use configurations ironcad

Det är alltid bra att välja konfigurationen Default istället för No Configuration Selected, eftersom den senare även visar dolda (suppressed) objekt men alltid är förvald. Konfigurationen Default är oftast den som avbildas i vyer och därför den som stycklistan troligen ska återspegla. Har man återkommande problem med att stycklistan visar mer än den borde brukar detta vara anledningen.

En stycklista behöver inte återspegla det som visas i ritningsvyerna. Man kan ange en annan konfiguration för stycklistan än den som används för att avbilda vyerna. Man kan även byta konfiguration i efterhand på en befintlig stycklista. Högerklicka på stycklistan och välj Properties. Längst upp finns sedan en dropdown-meny med de konfigurationer man kan välja mellan.

configuration bom ironcad

>