Kortkommandon i IRONCAD

Kortkommandon i IRONCAD
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-08-24

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2022-08-24

5 min read

Den här guiden innehåller en lista med generella kortkommandon som gäller i IRONCAD. Dessa är väldigt bra att lära sig eftersom det kommer att snabba upp ditt arbete och göra dig mer produktiv.

Kortkommandon för kameran i IRONCAD

[D] - Anpassa kameran (Fit Scene, även på [F8] eller dubbelklick med scrollhjulet)

tangentbord

[F] – Front-kamera, motsvarar den s.k. Front-vyn i 2D-ritningen (vilket också är standardläget där).

Nere till vänster om varje modellen i varje bild finns motsvarande orientering kring XYZ-koordinatsystemet i 3D-scenen.

[T] – Ovanifrån (Top)

[R] – Höger sida (Right)

[L] – Vänster sida (Left)

[B] - Baksida (Back)

bild

[I] – Isometrisk kamera (Top Front Right)

[W] - Titta vinkelrät mot en yta, (Look at, finns även på [F7]). Kombinera med piltangenterna för att rotera 3D-scenen i steg om 90 grader.

Kombinationen [Ctrl] [Shift] och scrollhjulet (mittenknappen) sätter kamerans rotationscentrum mot en geometri.

Kortkommandon för att Hide och Show av objekt i 3D-scenen

[CTRL] + [MELLANSLAG]
Dölj det som är markerat just nu (Hide Selected).

hide selected

[SHIFT] + [MELLANSLAG]

Ta fram alla dolda objekt (Show All).

show all ironcad

[CTRL] + [ALT] + [MELLANSLAG]

Dölj allt annat än det som är markerat just nu (Hide Unselected).

alt mellanslag

Andra fördefinierade kortkommandon via tangentbordet i 3D-scenen

[E] - Redigera en markerad feature (Extrude, Blend, Shell etc).

edit feature ironcad

[Alt] [E] - Redigera tvärsnittet/sketch (Edit Cross-Section) för den markerade formen.

edit cross ironcad

[C] eller [L] när ett yttre handtag på TriBall är markerat, skapar kopior (C) eller länkade kopior (L).

kopia ironcad

[P] - Skapa punkt med Triball, för 3D-kurvor eller skapa kopior/länkar med TriBall.

multiple ironcad

[S] - Visa verktygsfält Quick Commands vid muspilen, baserat på vad som är markerat.

quick commands ironcad

[M]Measurement, startar det temporära mätverktyget i 3D-scenen. Stäng med [Esc].

Measurement ironcad

[A] - Visa och dölj alla plan i koordinatsystemet.

[X] - Visa och dölja YZ-planet i koordinatsystemet.

[Y] - Visa och dölja XZ-planet i koordinatsystemet.

[Z] - Visa och dölja XY-planet i koordinatsystemet.

coordinate ironcad

[K] Suppress (permanent dölja) en eller flera Assemblies, Parter eller Features. Används framförallt i konfigurationer, t ex ett ”sprängt läge”, där enbart vissa delar ska visas. Suppressade objekt visas inte heller i 2D-ritningens vyer eller stycklista. Ikonen i 3D-scenens historieträd får en vit färg.

crank case ironcad

[G]Ghost (transparent dold ”spökmodell”) på en eller flera Assemblies eller Parter. På så vis blir den till en referensmodell i 3D-scenen som inte går att markera eller ändra, enbart snappa mot.

ghost ironcad

[SHIFT] + [G]Un-Ghost All slår av Ghost-funktionen på allt i 3D-scenen.

un ghost ironcad

[CTRL] + [B]Find in Scene Browser, leta fram och visa markerat objekt i historieträdet. Väldigt användbart när man har en lång trädstruktur pga en komplex part med många features eller en stor sammanställning med många delsammanställningar och parter i flera nivåer.

find in browser ironcad

[SHIFT] + [Z]Zoom to Selection, zoomar in markerat objekt på skärmen. Användbart t ex efter man importerat modeller som hamnat utanför det synbara fältet i 3D-scenen, fast nås då oftast bäst via historieträdet.

zoom to selection ironcad

[N] – Skapa ny tom 3D-scen från standardmallen.

New scene ironcad

[SHIFT] + [N] – Skapa ny tom 2D-ritning från standardmallen.

ny ritning ironcad

[CTRL] + [N] – Skapa ny tom fil (2D ICD, 3D ICS eller 2D EXB) genom att välja från en lista.

ny fil ironcad

[ALT] + [Q] Search Commands, startar sökkommandot för verktyg och funktioner i IRONCAD. Det är ett Windowskommando som också kan köras i MS Word eller MS Excel.

commands ironcad

Fördefinierade kortkommandon för markering i 3D-scenen

Håll ned [CTRL] och vänsterklicka för att direkt markera en part (blåa kantlinjer) i 3D-scenen, oavsett sammanställningar och annan struktur i trädet.

Håll ned [Alt] och vänsterklicka för att direkt markera en feature (gulskimrande ytor/volymer) i 3D-scenen, oavsett parter, sammanställningar och annan struktur i trädet.

Håll ned [Ö] och vänsterklicka för att direkt markera den sista sammanställningen i trädstrukturen i 3D-scenen.

Kombinera dessa ovan nämnda tangenter med [Shift] för att lägga till flera markeringar efter varandra i 3D-scenen (Viewport) eller kombinera med [Ctrl] för direkt att markera flera objekt i trädstrukturen (Scene Browser).

Fördefinierade kortkommandon via tangentbordet i 2D-ritningen

[TAB] - Växla mellan Vertikal-, Horisontell- eller Parallell-måttsättningsläge vid Kedje-, Baslinje-, eller Koordinatmåttsättning i 2D-ritningen.

växla ironcad

[TAB] används också för att växla riktning på en Smart Dimension som precis har placerats mellan två punkter. Efter att den andra punkten markerats, växla mellan Vertikal, Horisontell eller Parallell.

[TAB] används dessutom för att lägga måttlinjen parallellt med en ej horisontell/vertikal konturlinje. Låt muspekaren "vila" över den sneda konturlinjen, när den lyser upp i grönt - tryck ned [TAB]-tangenten.

[B] – Stycklista (BOM)

BOM

[Shift] [B] – Bruten snittvy (Broken-out Section View)

broken-out section

[C] – Snittvy (Section View)

setion view

[D] / [F8] – Anpassa ritningen (Fit Sheet)

fit sheet

[Shift] [D] – Delförstoringsvy (Detail View)

detail view

[E] – Export

export sheet

[Shift] [E] - Växla till avbildad 3D-scen (Edit Scene)

edit scene

[F] – Form- och lägetolerans (Feature Control Frame)

feature control frame

[Shift] [F] – Referenselement (Datum Feature)

datum feature

[I] – Posballong (Item Bubble)

item bubble

[L] – Inställningar (Styles and Layers)

styles and layers

[M] – Måttsättningsverktyget (Smart Dimension)

smart dimensions

[N] – Nytt blad (New Sheet)

New sheet

[P] – Sheet Setup – pappersinställningar som pappersstorlek och överföring av vissa egenskaper från 3D-scenen.

sheet setup

[R] – Färglagd vy (Shaded Rendering)

shaded rendering

[S] - Visa verktygsfältet Quick Commands vid muspilen, baserat på vad som är markerat.

quick commands

[T] – Textverktyget

textverktyget

[U] – Frisläpp mått-texten längsmed måttlinjen (Unlock dimension text).
Detta kan även kombineras med [Ctrl]-tangenten för att låsa måttlinjens position och enbart flytta mått-texten.

unlock dimension text

[Shift] [U] - Uppdatera markerad vy (Update Selected View)

update view

[W] – Svetssymbol (Welding Symbol)

welding symbol

[CTRL] [”n”] – Justera antalet decimaler på markerad måttsättning, en eller flera samtidigt, där ”n” motsvarar siffran för antalet decimaler.

Precision ironcad

[CTRL] [F] – Växla måttpilens riktning. Ibland är det för trångt mellan måttgränslinjerna, eller om muspekaren hamnar på insida istället för utsidan när man sätter ett radiemått.

reverse

Kombinations-kortkommandon i IRONCAD

[CTRL] - håll ned för att:

vänster höger

 • Direkt markera en part (blåa kantlinjer) i 3D-grafiken med vänster musknapp, oavsett sammanställningar och annan struktur i trädet.
 • Markera flera olika parallella objekt i historieträdet oavsett inbördes ordning (som man markerar filer i Utforskaren) med vänster musknapp.
multi select
 • Stega jämna millimeter när du drar i ett Sizebox-handtag med vänster musknapp, snappsteg satt via fliken Common knappen Handle Snapping.
snap incraments
 • Stega jämna millimeter när du drar i Triballs yttre handtag med vänster eller höger musknapp, snappsteg satt via Change Snap Increments när Triball är startad.
 • Ersätt den markerade parten/smst i 3D-scenen när du drar ut ett objekt från en katalog med vänster eller höger musknapp.
 • Zooma steglöst när du trycker ned scrollhjulet och flyttar musen fram och tillbaks.
 • Kopiera en part eller sammanställning i en 3D-scen när den dras iväg med vänster musknapp, om ankarpunkten inte är låst i rymden. OBS! Tryck ned [Ctrl] efter att du drar iväg parten/smst. Samma princip som att kopiera en mapp eller en fil i Utforskaren.
 • Kopiera en feature i en 3D-modell när den dras iväg med vänster musknapp. OBS! Tryck ned [Ctrl] efter att du drar iväg en form/feature/shape.
 • Kopiera en linje i tvärsnittet (Sketch) när den dras iväg med vänster musknapp.
 • Kopiera en textruta i 2D-ritningen när den dras iväg med vänster musknapp. OBS! Tryck ned [Ctrl] efter att du drar iväg textrutan.
 • Tillfälligt "låsa fast" måttlinjen i 2D-ritningen, om man samtidigt har låst upp mått-texten med kortkommandot [U].
 • Tillfälligt "låsa fast" ett synligt Shape-handtag på en Sketch. När man flyttar muspekaren släcks och tänds handtagen beroende på vilken linje som är närmast. Ibland kan det vara svårt att ta tag i ett handtag, då ett annat handtag lyser upp istället. Håll ned [Ctrl] så ligger det fast.
 • Tillfälligt "låsa fast" ett synligt handtag på en (importerad) s.k. BREP-shape, som annars lätt flyttar sig och lyser upp på en annan plats, när man närmar sig den med muspekaren.
brep

[SHIFT] - håll ned för att:

vänster höger shift

 • Markera flera objekt direkt i 3D-grafiken med vänster musknapp.
 • Markera flera efterföljande objekt (mellan-första-och-sista) i historieträdet med vänster musknapp.
 • Markera flera olika noteringar (mått, centrumlinjer, svets-/formolägessymboler etc.) i 2Dritningen med vänster musknapp.
 • Markera flera punkter på en 3D-kurva (som sedan ska flyttas/vridas med TriBall) med vänster musknapp.
points ironcad
 • Snappa till ytor/kanter/punkter när du drar i  Sizebox- eller Profilhandtag med vänster musknapp.
 • Snappa till centrum av cirklar (radier) när du drar ut ett objekt från en katalog med vänster eller höger musknapp.
 • Snappa till centrum av cirklar (radier) när du drar i Triballs centrumhandtag med vänster eller höger musknapp.
 • Snappa till centrum av cirklar (radier) när du måttsätter i 3D-scenen eller i 2D-ritningen med vänster musknapp.
 • Sätta mått (referens) från kant eller cirkelcentrum när du måttsätter i 3D-scenen eller i 2D-ritningen med vänster musknapp.
 • Tillfälligt stänga av snap med SmartCursor (gröna grafiska hjälplinjer) i tvärsnittet (Sketch).
 • Tillfälligt låsa linjers längd och istället justera anslutande linjers vinkel, när man drar i en markerad linje (mitt på) med vänster musknapp (Sketch).
 • Låsa rotationsriktning när man använder [F3] för att rotera kameran med vänster musknapp.
 • Flytta ordningen på objekt (ikoner) i en katalog med vänster musknapp.

[ALT] - håll ned för att:

alt tangentbord

 • Direkt markera en feature/form i 3D-grafiken med vänster musknapp.
 • Låsa XY-riktning när du ritar en ny linje i tvärsnittet med vänster eller höger musknapp.
 • Låsa XY-riktning när du drar i en ändpunkt av en linje i tvärsnittet med vänster musknapp.

[CTRL] + [SHIFT] - håll ned för att:

ctrl shift tangentbord

 • Markera flera parter i 3D-scenen (ej i trädet), med vänster musknapp,  oavsett strukturordning i trädet.
blåa kanter
 • Låsa kamerans rotationspunkt (Target Camera) på en modell i 3D-scenen när du trycker ned scrollhjulet.
target camera ironcad

[CTRL] + [ALT] - håll ned för att:

ctrl alt tangentbord • Markera en yta/kant/punkt via en lista över alla möjliga träffar kring muspilens spets, med vänster musknapp. Lägg där till [Shift] (= 3 knappar samtidigt!) för att markera flera ytor/kanter/punkter efter varandra, utan att "tappa" markeringen.
options ironcad
 • Välja vilken Attachment Point att ändra, via en lista, när flera AP’s ligger på samma plats.
right and left ironcad

[SHIFT] + [ALT] - håll ned för att:

shift alt

 • Markera flera features i 3D-grafiken, med vänster musknapp, oavsett strukturordning i trädet.
features ironcad
 • Tillfälligt låsa linjers längd och istället justera anslutande linjers vinkel, när man drar i en markerad linje (mitt på) med vänster musknapp, fast den markerade linjen flyttas enbart i XY-riktning (Sketch).
 • OBS! Byter även språkinställning i MS Windows!
språkinställningar windows

[TAB] - tryck ned en gång för att:

tab tangentbord

 • Hoppa till nästa textruta (box) som du skriver i, t.ex. i Property Browser.
textruta
 • Hoppa till nästa inställning (box) när man skapar en feature, t.ex. Shell eller Trim Shape.
 • Hoppa till nästa Attachment Point med TriBall, om det finns flera AP’s för samma objekt.
 • Växla mellan Vertikal-, Horisontell- eller Parallell-måttsättningsläge vid Kedje-, Baslinje-, eller Koordinatmåttsättning i 2D-ritningen.
 • Växla mellan visning av Sizebox- och Profilhandtag på markerad shape (Extrude, Spin, Sweep, Loft) eller Stock (plåt).
cylinders

[SHIFT] + [TAB] - tryck ned en gång för att:

shift tab ironcad

 • Hoppa tillbaka till föregående textruta (box) som du skriver i, t.ex. i Property Browser.
arrow upp
 • Hoppa tillbaka till föregående inställning (box) när man skapar en feature, t.ex. Shell eller Trim Shape.

[CTRL] + [TAB] - tryck ned en gång för att:

ctrl tab tangentbord

 • Växla mellan öppna fönster/filer i IRONCAD (gäller alla Windows-program).
tabs ironcad

>