Kortkommandon i IRONCAD

Av:

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

|

2022-08-24

|

5 min read
Kortkommandon i IRONCAD

REv.

210211

Den här guiden innehåller en lista med generella kortkommandon som gäller i IRONCAD. Dessa är väldigt bra att lära sig eftersom det kommer att snabba upp ditt arbete och göra dig mer produktiv.

Kortkommandon för kameran i IRONCAD

[D] - Anpassa kameran (Fit Scene, även på [F8] eller dubbelklick med scrollhjulet)

tangentbord

[F] – Front-kamera, motsvarar den s.k. Front-vyn i 2D-ritningen (vilket också är standardläget där).

Nere till vänster om varje modellen i varje bild finns motsvarande orientering kring XYZ-koordinatsystemet i 3D-scenen.

[T] – Top-kamera (ovanifrån)

[R] – Right-kamera

[L] – Left-kamera

[I] – Isometrisk kamera (Top Front Right)

Kortkommandon för att Hide och Show av objekt i 3D-scenen

[CTRL] + [MELLANSLAG]
Dölj det som är markerat just nu (Hide Selected).

hide selected

[SHIFT] + [MELLANSLAG]

Ta fram alla dolda objekt (Show All).

show all ironcad

[CTRL] + [ALT] + [MELLANSLAG]

Dölj allt annat än det som är markerat just nu (Hide Unselected).

alt mellanslag

Andra fördefinierade kortkommandon via tangentbordet i 3D-scenen

[E] - Redigera en markerad feature (Extrude, Blend, Shell etc).

edit feature ironcad

[Alt] [E] - Redigera tvärsnittet/sketch (Edit Cross-Section) för den markerade formen.

edit cross ironcad

[C] eller [L] när ett yttre handtag på TriBall är markerat, skapar kopior (C) eller länkade kopior (L).

kopia ironcad

[P] - Skapa punkt med Triball, för 3D-kurvor eller skapa kopior/länkar med TriBall.

multiple ironcad

[S] - Visa verktygsfält Quick Commands vid muspilen, baserat på vad som är markerat.

quick commands ironcad

[M]Measurement, startar det temporära mätverktyget i 3D-scenen. Stäng med [Esc].

Measurement ironcad

[A] - Visa och dölj alla plan i koordinatsystemet.

[X] - Visa och dölja YZ-planet i koordinatsystemet.

[Y] - Visa och dölja XZ-planet i koordinatsystemet.

[Z] - Visa och dölja XY-planet i koordinatsystemet.

coordinate ironcad

[K] Suppress (permanent dölja) en eller flera Assemblies, Parter eller Features. Används framförallt i konfigurationer, t ex ett ”sprängt läge”, där enbart vissa delar ska visas. Suppressade objekt visas inte heller i 2D-ritningens vyer eller stycklista. Ikonen i 3D-scenens historieträd får en vit färg.

crank case ironcad

[G]Ghost (transparent dold ”spökmodell”) på en eller flera Assemblies eller Parter. På så vis blir den till en referensmodell i 3D-scenen som inte går att markera eller ändra, enbart snappa mot.

ghost ironcad

[SHIFT] + [G]Un-Ghost All slår av Ghost-funktionen på allt i 3D-scenen.

un ghost ironcad

[CTRL] + [B]Find in Scene Browser, leta fram och visa markerat objekt i historieträdet. Väldigt användbart när man har en lång trädstruktur pga en komplex part med många features eller en stor sammanställning med många delsammanställningar och parter i flera nivåer.

find in browser ironcad

[SHIFT] + [Z]Zoom to Selection, zoomar in markerat objekt på skärmen. Användbart t ex efter man importerat modeller som hamnat utanför det synbara fältet i 3D-scenen, fast nås då oftast bäst via historieträdet.

zoom to selection ironcad

[N] – Skapa ny tom 3D-scen från standardmallen.

New scene ironcad

[SHIFT] + [N] – Skapa ny tom 2D-ritning från standardmallen.

ny ritning ironcad

[CTRL] + [N] – Skapa ny tom fil (2D ICD, 3D ICS eller 2D EXB) genom att välja från en lista.

ny fil ironcad

[ALT] + [Q] Search Commands, startar sökkommandot för verktyg och funktioner i IRONCAD. Det är ett Windowskommando som också kan köras i MS Word eller MS Excel.

commands ironcad

Fördefinierade kortkommandon för markering i 3D-scenen

Håll ned [CTRL] och vänsterklicka för att direkt markera en part (blåa kantlinjer) i 3D-scenen, oavsett sammanställningar och annan struktur i trädet.

Håll ned [Alt] och vänsterklicka för att direkt markera en feature (gulskimrande ytor/volymer) i 3D-scenen, oavsett parter, sammanställningar och annan struktur i trädet.

Håll ned [Ö] och vänsterklicka för att direkt markera den sista sammanställningen i trädstrukturen i 3D-scenen.

Kombinera dessa ovan nämnda tangenter med [Shift] för att lägga till flera markeringar efter varandra i 3D-scenen (Viewport) eller kombinera med [Ctrl] för direkt att markera flera objekt i trädstrukturen (Scene Browser).

Fördefinierade kortkommandon via tangentbordet i 2D-ritningen

[TAB] - Växla mellan Vertikal-, Horisontell- eller Parallell-måttsättningsläge vid Kedje-, Baslinje-, eller Koordinatmåttsättning i 2D-ritningen.

växla ironcad

[TAB] används också för att växla riktning på en Smart Dimension som precis har placerats mellan två punkter. Efter att den andra punkten markerats, växla mellan Vertikal, Horisontell eller Parallell.

[TAB] används dessutom för att lägga måttlinjen parallellt med en ej horisontell/vertikal konturlinje. Låt muspekaren "vila" över den sneda konturlinjen, när den lyser upp i grönt - tryck ned [TAB]-tangenten.

[B] – Stycklista (BOM)

BOM

[Shift] [B] – Bruten snittvy (Broken-out Section View)

broken-out section

[C] – Snittvy (Section View)

setion view

[D] / [F8] – Anpassa ritningen (Fit Sheet)

fit sheet

[Shift] [D] – Delförstoringsvy (Detail View)

detail view

[E] – Export

export sheet

[Shift] [E] - Växla till avbildad 3D-scen (Edit Scene)

edit scene

[F] – Form- och lägetolerans (Feature Control Frame)

feature control frame

[Shift] [F] – Referenselement (Datum Feature)

datum feature

[I] – Posballong (Item Bubble)

item bubble

[L] – Inställningar (Styles and Layers)

styles and layers

[M] – Måttsättningsverktyget (Smart Dimension)

smart dimensions

[N] – Nytt blad (New Sheet)

New sheet

[P] – Sheet Setup – pappersinställningar som pappersstorlek och överföring av vissa egenskaper från 3D-scenen.

sheet setup

[R] – Färglagd vy (Shaded Rendering)

shaded rendering

[S] - Visa verktygsfältet Quick Commands vid muspilen, baserat på vad som är markerat.

quick commands

[T] – Textverktyget

textverktyget

[U] – Frisläpp mått-texten längsmed måttlinjen (Unlock dimension text).
Detta kan även kombineras med [Ctrl]-tangenten för att låsa måttlinjens position och enbart flytta mått-texten.

unlock dimension text

[Shift] [U] - Uppdatera markerad vy (Update Selected View)

update view

[W] – Svetssymbol (Welding Symbol)

welding symbol

[CTRL] [”n”] – Justera antalet decimaler på markerad måttsättning, en eller flera samtidigt, där ”n” motsvarar siffran för antalet decimaler.

Precision ironcad

[CTRL] [F] – Växla måttpilens riktning. Ibland är det för trångt mellan måttgränslinjerna, eller om muspekaren hamnar på insida istället för utsidan när man sätter ett radiemått.

reverse

Kombinations-kortkommandon i IRONCAD

[CTRL] - håll ned för att:

vänster höger

 • Direkt markera en part (blåa kantlinjer) i 3D-grafiken med vänster musknapp, oavsett sammanställningar och annan struktur i trädet.
 • Markera flera olika parallella objekt i historieträdet oavsett inbördes ordning (som man markerar filer i Utforskaren) med vänster musknapp.
multi select
 • Stega jämna millimeter när du drar i ett Sizebox-handtag med vänster musknapp, snappsteg satt via fliken Common knappen Handle Snapping.
snap incraments
 • Stega jämna millimeter när du drar i Triballs yttre handtag med vänster eller höger musknapp, snappsteg satt via Change Snap Increments när Triball är startad.
 • Ersätt den markerade parten/smst i 3D-scenen när du drar ut ett objekt från en katalog med vänster eller höger musknapp.
 • Zooma steglöst när du trycker ned scrollhjulet och flyttar musen fram och tillbaks.
 • Kopiera en part eller sammanställning i en 3D-scen när den dras iväg med vänster musknapp, om ankarpunkten inte är låst i rymden. OBS! Tryck ned [Ctrl] efter att du drar iväg parten/smst. Samma princip som att kopiera en mapp eller en fil i Utforskaren.
 • Kopiera en feature i en 3D-modell när den dras iväg med vänster musknapp. OBS! Tryck ned [Ctrl] efter att du drar iväg en form/feature/shape.
 • Kopiera en linje i tvärsnittet (Sketch) när den dras iväg med vänster musknapp.
 • Kopiera en textruta i 2D-ritningen när den dras iväg med vänster musknapp. OBS! Tryck ned [Ctrl] efter att du drar iväg textrutan.
 • Tillfälligt "låsa fast" måttlinjen i 2D-ritningen, om man samtidigt har låst upp mått-texten med kortkommandot [U].
 • Tillfälligt "låsa fast" ett synligt Shape-handtag på en Sketch. När man flyttar muspekaren släcks och tänds handtagen beroende på vilken linje som är närmast. Ibland kan det vara svårt att ta tag i ett handtag, då ett annat handtag lyser upp istället. Håll ned [Ctrl] så ligger det fast.
 • Tillfälligt "låsa fast" ett synligt handtag på en (importerad) s.k. BREP-shape, som annars lätt flyttar sig och lyser upp på en annan plats, när man närmar sig den med muspekaren.
brep

[SHIFT] - håll ned för att:

vänster höger shift

 • Markera flera objekt direkt i 3D-grafiken med vänster musknapp.
 • Markera flera efterföljande objekt (mellan-första-och-sista) i historieträdet med vänster musknapp.
 • Markera flera olika noteringar (mått, centrumlinjer, svets-/formolägessymboler etc.) i 2Dritningen med vänster musknapp.
 • Markera flera punkter på en 3D-kurva (som sedan ska flyttas/vridas med TriBall) med vänster musknapp.
points ironcad
 • Snappa till ytor/kanter/punkter när du drar i  Sizebox- eller Profilhandtag med vänster musknapp.
 • Snappa till centrum av cirklar (radier) när du drar ut ett objekt från en katalog med vänster eller höger musknapp.
 • Snappa till centrum av cirklar (radier) när du drar i Triballs centrumhandtag med vänster eller höger musknapp.
 • Snappa till centrum av cirklar (radier) när du måttsätter i 3D-scenen eller i 2D-ritningen med vänster musknapp.
 • Sätta mått (referens) från kant eller cirkelcentrum när du måttsätter i 3D-scenen eller i 2D-ritningen med vänster musknapp.
 • Tillfälligt stänga av snap med SmartCursor (gröna grafiska hjälplinjer) i tvärsnittet (Sketch).
 • Tillfälligt låsa linjers längd och istället justera anslutande linjers vinkel, när man drar i en markerad linje (mitt på) med vänster musknapp (Sketch).
 • Låsa rotationsriktning när man använder [F3] för att rotera kameran med vänster musknapp.
 • Flytta ordningen på objekt (ikoner) i en katalog med vänster musknapp.

[ALT] - håll ned för att:

alt tangentbord

 • Direkt markera en feature/form i 3D-grafiken med vänster musknapp.
 • Låsa XY-riktning när du ritar en ny linje i tvärsnittet med vänster eller höger musknapp.
 • Låsa XY-riktning när du drar i en ändpunkt av en linje i tvärsnittet med vänster musknapp.

[CTRL] + [SHIFT] - håll ned för att:

ctrl shift tangentbord

 • Markera flera parter i 3D-scenen (ej i trädet), med vänster musknapp,  oavsett strukturordning i trädet.
blåa kanter
 • Låsa kamerans rotationspunkt (Target Camera) på en modell i 3D-scenen när du trycker ned scrollhjulet.
target camera ironcad

[CTRL] + [ALT] - håll ned för att:

ctrl alt tangentbord • Markera en yta/kant/punkt via en lista över alla möjliga träffar kring muspilens spets, med vänster musknapp. Lägg där till [Shift] (= 3 knappar samtidigt!) för att markera flera ytor/kanter/punkter efter varandra, utan att "tappa" markeringen.
options ironcad
 • Välja vilken Attachment Point att ändra, via en lista, när flera AP’s ligger på samma plats.
right and left ironcad

[SHIFT] + [ALT] - håll ned för att:

shift alt

 • Markera flera features i 3D-grafiken, med vänster musknapp, oavsett strukturordning i trädet.
features ironcad
 • Tillfälligt låsa linjers längd och istället justera anslutande linjers vinkel, när man drar i en markerad linje (mitt på) med vänster musknapp, fast den markerade linjen flyttas enbart i XY-riktning (Sketch).
 • OBS! Byter även språkinställning i MS Windows!
språkinställningar windows

[TAB] - tryck ned en gång för att:

tab tangentbord

 • Hoppa till nästa textruta (box) som du skriver i, t.ex. i Property Browser.
textruta
 • Hoppa till nästa inställning (box) när man skapar en feature, t.ex. Shell eller Trim Shape.
 • Hoppa till nästa Attachment Point med TriBall, om det finns flera AP’s för samma objekt.
 • Växla mellan Vertikal-, Horisontell- eller Parallell-måttsättningsläge vid Kedje-, Baslinje-, eller Koordinatmåttsättning i 2D-ritningen.
 • Växla mellan visning av Sizebox- och Profilhandtag på markerad shape (Extrude, Spin, Sweep, Loft) eller Stock (plåt).
cylinders

[SHIFT] + [TAB] - tryck ned en gång för att:

shift tab ironcad

 • Hoppa tillbaka till föregående textruta (box) som du skriver i, t.ex. i Property Browser.
arrow upp
 • Hoppa tillbaka till föregående inställning (box) när man skapar en feature, t.ex. Shell eller Trim Shape.

[CTRL] + [TAB] - tryck ned en gång för att:

ctrl tab tangentbord

 • Växla mellan öppna fönster/filer i IRONCAD (gäller alla Windows-program).
tabs ironcad

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nya inlägg

Missa inga viktiga uppdateringar eller tips och trix. Ange dina uppgifter så får du ett mail när vi publicerar något här.

Tack för din prenumeration!
Oops! Någonting gick fel.

Prenumerera

Fler artiklar

X