Lär dig Structured Part-modellering

Lär dig Structured Part-modellering
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2024-03-28

5 min read
Emil Rindell

Emil Rindell

Jonas Bryntesson

Jonas Bryntesson

Henrik Andersson

Henrik Andersson

2024-03-28

5 min read

Lär dig Structured Part

Genom att följa detta inlägg och de videobaserade övningarna får du en grundläggande förståelse för hur man bygger upp och modifierar parter av typen Structured Part i IRONCAD.

Som du kanske känner till finns det flera olika typer av 3D-element i IRONCAD, där Innovative Part är den typ som dom allra flesta oftast använder.

Genom tolv olika filmer som på ett klart och tydligt sätt steg för steg visar hur en part av typen Structured Part är uppbyggd och fungerar, kan du själv lära dig hur du modellerar dessa. Övningarna är helt baserade på den erfarne IRONCAD-användaren Malcolm Crowes inlägg "Structured Parts - Key Differences" på användarforumet.

Vi kommer att känna på hur man kan använda sig av referensplan, 3D-kurvor och ytor som en del i modellens konstruktion, samt hur olika features kan associeras med varandra och hur de i sin tur bygger enskilda "bodies" inom parten. En viktig del av övningarna är att kunna hantera dessa bodies och se när det är lämpligt att använda funktionen Rollback State för att "rulla tillbaks tiden" i partens uppbyggnad, feature för feature.


01 Introduktion

Denna första översikt av Structured Part-funktionerna visar resultatet av de kommande elva övningarna och hur denna part är uppbyggd. Parten i sig är inte komplex eller omöjlig att modellera på andra sätt, vilket även kommer att visas i videon, men den ger en fullgod bild över de områden som man måste behärska för att ta fram en sådan typ av part.

För att kunna modellera komplexa s.k. "Multi-Bodied models" i IRONCAD (som inte går att modellera med "Single-Body models" enligt Innovative Part-principen) så krävs det att man använder modellerings-principen "Structured Part".

Områden och funktioner som lokala koordinatsystem, referensplan, kontroll och uppbyggnad av Shape och Modification features, Bodies samt relationer mellan alla dessa är viktiga delar för att förstå den princip som Structured Part-modellering följer.

Det som gör den unik är hur de olika byggstenarna kopplas ihop med varandra och påverkar vad som sker nedåt i part-strukturen. En väl genomtänkt modell som förändras på förutbestämda sätt kan på så vis uppdateras enkelt och snabbt. Detta kallas även för "Design Intent". Man begränsar helt enkelt på vilka sätt modellen ska och inte ska kunna ändras, vilket också kan kännas tryggt. Men det innebär också att oförutsedda men ändock nödvändiga ändringar kanske inte alls kan genomföras och man får då antingen starta om från början med en ny modell eller hoppas att modellen håller ihop även fast man backar tillbaks.

Det finns en särskild tråd på användarforumet där användaren Malcolm Crowe visar upp flera exempel på modeller uppbyggda som Structured Parts.

02 Koordinatsystem (Coordinate System)

En översikt av hur en Structured Part är uppbyggd i trädstrukturen med ett eget lokalt koordinatsystem. Vi ser också att parten är en sorts "container" där vi kan styra metadata som färg. I denna video skapar vi en första part, men den är "tom" och ännu inte fylld med någon geometri eller några features.

03 Bodies och Features (Bodies and Features)

En genomgång av strukturen under en Structured Part, för att se skillnaden mellan en Feature och en Body. En Shape feature av typen Extrude skapas genom att dra-och-släppa ut ett Block från Starter-katalogen. På den läggs en Modification Feature av typen Blend som följer en kant i höjdled.

04 Redigera sketchens position (Edit Sketch Position (Positioning Shapes))

Här går vi in på hur man positionerar former inom en Structured Part, då TriBall och Smart Dimensions inte är de primära verktygen. Vi ändrar inställningen för hur en Sketch inom en Shape Feature placeras och relateras mot koordinatsystemet och dess origo.

På så vis frångår vi en "fri" positionskontroll med TriBall som vi är vana vid när man modellerar en Innovative Part, till en "relationsbaserad" positionskontroll styrd av egenskaper.

05 Redigera sketchens linjer (Edit Sketch Cross-Section (Profile))

Redigerar linjerna i Sketchen för att flytta hörnet på rektangeln till sketchens nollpunkt. Därefter redigerar vi storleken på det extruderade blocket.

06 Referensplan för släppvinkels neutralplan (Datum Plane for Draft Neutral Plane)

Lägger en tio graders släppvinkel för att snedda av toppytan i modellen via en Modification feature av typen Draft Faces som är relaterat till ett referensplan, som i sin tur har en relation till ett annat referensplan som har en relation till tre hörn i det extruderade Blocket. När modellen ändrar storlek anpassar sig den vinklade ytan associativt efter detta genom de två referensplanen.

07 Spegla Bodies via referensplan (Mirroring Bodies using Datum Planes)

Här lär vi oss tydligt skillnaden mellan Features och Bodies då vi ska spegla de tidigare formerna runt referensplanen i koordinatsystemet. Vi slår ihop alla dessa nya speglade Bodies med den första till en enda Body genom att använda en Modification Feature av typen Boolean och avslutar sedan med att testa funktionen Rollback State för att "rulla tillbaks tiden" i partens uppbyggnad, feature för feature.

08 Skapa och positionera ytterligare en Body (Creating and Positioning Another Body)

Vi "backar tiden" och lägger där till ytterligare en Shape Feature i form av en extruderad Cylinder som släpps från katalogen Starter. Positionen för denna ska kontrolleras via associativa regler mot koordinatsystemet och de tidigare geometrierna.

09 Lägg till referensaxel för ett cirkulärt mönster av en feature (Adding Datum Axis for Circular Pattern of Feature)

Ett cylindriskt mönster tas fram från den extruderade Cylinderformen och som referens för mönstrets centrum använder vi en referensaxel och vi testar att byta antal kopior i mönstret. Därefter trimmas hål för hålmönstret via en Trim Feature.

10 Dela upp Body med en 3D-kurva och en yt-body (Splitting Body using 3D Curve and Surface Body)

För att dela upp en part i två delar kan man använda en yta som ett delningsplan. Vi börjar med att placera ut en 3D-kurva som är associativ till geometrin och skapar sedan en extruderad yta från denna 3D-kurva. Med kommandot Delete Body skapas en feature som vi enkelt kan slå på och av genom suppress-funktion eller Rollback State.

11 Olika färger på Bodies (Setting Different Colors to Bodies)

Egenskapen färg hanteras primärt på Part-nivå. Men genom att lägga färg på Yt-nivå kan vi lägga färg på de ytor som tillhör varje individuell Body och på så vis separera dem visuellt. Vi använder oss av kommandot för markeringsfilter för att markera ytorna.

12 Använd referensplan för att trimma (Using Datum Planes for Trimming)

Det går att använda ett referensplan i det lokala koordinatsystemet för att trimma en Body. Den yta som skapas från detta kommando använder som standard partens färg, men det går att kontrollera färgen på de ytor som skapas på samma sätt som i föregående övning 11.

IronCAD Academy

Om du känner att du vill lära dig mer om Structured Part finns mer material i en serie på fem engelska filmer på IronCAD Academy.

IronCAD Community

Det finns även ett flertal givande inlägg om Structured Part på IronCAD's användarforum.

>